Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Comenius στην Μπρατισλάβα

Η Σχολή της φαρμακευτικής ιδρύθηκε το 1952 και συγχωνεύτηκε το 1960 με τη Σχολή της Φαρμακευτικής στο Μπρνό όπου και αποσχίστηκε το 1969 με τη διαίρεση της Τσεχοσλοβακίας παραμένοντας έως σήμερα μία από τις πιο δημοφιλείς σχολές της χώρας.

Η Φαρμακευτική Σχολή του πανεπιστημίου Comenius στη Μπρατισλάβα διαθέτει και αγγλόφωνα τμήματα. Η φοίτηση διαρκεί 5 χρόνια. Κατά τα τέσσερα χρόνια η παρουσία του φοιτητή στο πανεπιστήμιο είναι υποχρεωτική.
Κατά τον 5ο χρόνο ο φοιτητής μπορεί να έρθει στην Ελλάδα για το χειμερινό εξάμηνο πραγματοποιώντας την πρακτική του άσκηση σε ελληνικό φαρμακείο, ενώ για το εαρινό εξάμηνο μπορεί να διαβάζει τα μαθήματά του όπου επιλέξει εκείνος και να παραβρίσκεται στο πανεπιστήμιο για τις τελικές εξετάσεις (state exams).

Ετήσια δίδακτρα: 7.500€

Με την ένταξη της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκη Ένωση, τα ανωτέρω Πανεπιστημιακά προγράμματα είναι αναγνωρίζονται αυτόματα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

Για την εισαγωγή στην Φαρμακευτική Σχολή απαιτείται ένα Τεστ Εισόδου στα μαθήματα της Βιολογίας και της Χημείας το οποίο έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice).

Οι εξετάσεις διενεργούνται συνήθως σε δύο περιόδους. Η πιο συνήθης περίοδος είναι ο μήνας Αύγουστος όταν οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και παρατηρείται ο σημαντικότερος αριθμός υποψηφίων.
Για την επιτυχία στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η παρακολούθηση ενός εντατικού προγράμματος προετοιμασίας.

Εμείς ως EMFASIS, με το άρτιο πρόγραμμα προετοιμασίας που εφαρμόζουμε και το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στην προετοιμασία στα μαθήματα Βιολογίας και Χημείας, διασφαλίζουμε όχι μόνο την επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά και την «θωράκιση» σε γνωστικό επίπεδο του παιδιού ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στα μαθήματα όλου του 1ου έτους χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες.