Μαθήματα για την λήψη πιστοποίησης για τις γνώσεις πληροφορικής

Η πιστοποίηση για τις γνώσεις πληροφορικής αποτελεί σημαντικό εφόδιο τόσο στον επαγγελματικό τομέα του εκάστοτε κατόχου της, ενισχύοντας τις προοπτικές εύρεσης εργασίας ή εξέλιξης στον εργασιακό χώρο όσο και στην καθημερινή ζωή προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις.

Η πιστοποίηση  ECDL (European Computer Driving Licence) είναι το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πληροφορικής που μπορεί να πιστοποιήσει τις γνώσεις σας και να επιβεβαιώσει τις δεξιότητές σας στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και σας ανοίγει την πόρτα στην αγορά εργασίας οπουδήποτε στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο σε όλους τους τομείς (ιδιωτικό και δημόσιο).

Τα συγκεκριμένα πτυχία απευθύνονται σε όλους όσους θέλουν να πιστοποιήσουν την γνώση τους στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ανεξαρτήτως ηλικίας ή επαγγέλματος, αυξάνοντας την ικανότητα επικοινωνίας και πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες της καθημερινότητάς τους.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος EMFASIS αποτελεί επίσημο κέντρο προετοιμασίας ECDL και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα εκμάθησης πληροφορικής για την απόκτηση του πτυχίου ECDL Core (βασικό επίπεδο), ECDL Core  inprogress και ΕCDLExpert.

To EDCL Core πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Για να αποκτήσετε την ολοκληρωμένη Πιστοποίηση Βασικού Επιπέδου (ECDL CORE), θα πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία τις 7 ενότητες που το απαρτίζουν και οι οποίες είναι οι εξής:

Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ενότητας προϋποθέτει την άρτια γνώση των βασικών μερών ενός Η/Υ καθώς και εννοιών Πληροφορικής, όπως είναι η αποθήκευση δεδομένων και η μνήμη, τα περιεχόμενα εφαρμογών του λογισμικού Η/Υ, χρήσεις δικτύων πληροφοριών μέσω Η/Υ κ.α. Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει θέματα που αφορούν τη χρήση Πληροφοριακών συστημάτων και τις τυχόν αρνητικές συνέπειες αυτών στην υγεία των χρηστών. Τέλος, θα πρέπει να αποκτήσει γνώσεις σε θέματα νομικά και ασφαλείας συναφή με τους Η/Υ.
Το γνωστικό αντικείμενο της ενότητας αυτής είναι ο χειρισμός ενός Η/Υ σε επίπεδο στοιχειωδών εφαρμογών και λειτουργικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει ότι γνωρίζει να κινείται και να εργάζεται αποτελεσματικά στην επιφάνεια εργασίας ενός Η/Υ, να διαχειρίζεται και να οργανώνει αρχεία, να αντιγράφει, να μετακινεί και να διαγράφει υποκαταλόγους και φακέλους. Επιπλέον, Θα πρέπει να μπορεί να χειρίζεται εικονίδια και παράθυρα και να χρησιμοποιεί δυνατότητες αναζήτησης, απλά εργαλεία επεξεργασίας και μέσα διαχείρισης εκτυπώσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του λειτουργικού συστήματος ενός Η/Υ.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιεί βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, επεξεργασία και ολοκλήρωση ενός εγγράφου έτοιμου προς χρήση. Ο υποψήφιος θα ασχοληθεί επίσης με προηγμένες εφαρμογές όπως είναι η δημιουργία πινάκων, η χρήση εικόνων και γραφικών μέσα σε ένα έγγραφο, η εισαγωγή αντικειμένων και η συγχώνευση αλληλογραφίας.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να χειριστεί τις βασικές εφαρμογές των υπολογιστικών φύλλων όπως π.χ., μαθηματικές πράξεις με τη χρήση συγκεκριμένων τύπων και συναρτήσεων, αλλά και πιο εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως είναι η δημιουργία γραφημάτων ή η εισαγωγή αντικειμένων.
Το κύριο περιεχόμενο της συγκεκριμένης ενότητας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

 1. Στην πρώτη ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει τις ικανότητές του στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων απλής μορφής.
 2. Στη δεύτερη ζητείται από τον υποψήφιο να ανασύρει δεδομένα από μια ήδη υπάρχουσα βάση κάνοντας χρήση εντολών όπως είναι τα ερωτήματα, η επιλογή και η ταξινόμηση. Τέλος, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργεί και να τροποποιεί αναφορές
Στη ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να συνθέτει, να επεξεργάζεται και να ολοκληρώνει μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας τις ικανότητές του στη χρήση εργαλείων για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Οι παρουσιάσεις αυτές θα πρέπει να είναι σε τέτοια μορφή ώστε να γίνονται κατανοητές από διάφορες ομάδες ανθρώπων. Οι παρουσιάσεις αυτές καλό είναι να συνοδεύονται από ειδικά εφέ, γραφήματα ή διαγράμματα.
Το κύριο περιεχόμενο αυτής της ενότητας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:a. Στην πρώτη κατηγορία, ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει τις ικανότητές του να εξερευνά το Δίκτυο (πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων), να καταχωρεί ιστοσελίδες σε ειδικό φάκελο άμεσης πρόσβασης και παράλληλα να είναι σε θέση να εκτυπώνει συγκεκριμένες ιστοσελίδες και αποτελέσματα αναζήτησης.b. Στη δεύτερη κατηγορία, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να στέλνει και να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα, να επισυνάπτει αρχεία και να διαχειρίζεται φακέλους, υποκαταλόγους κ.α.

Το ECDL Core IN PROGRESS πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε οποιαδήποτε από τις επτά ενότητες χωριστά , από μια έως έξι κατ’ επιλογή του υποψηφίου, και μπορεί να εκδοθεί όποτε το ζητήσετε. Η επιλογή της σειράς με την οποία θα εξεταστεί κάποιος διαμορφώνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για την απόκτηση του ECDL Expert που απευθύνετε σε όσους είναι στελέχη ιδιωτικών εταιριών ή δημοσίων οργανισμών, σε υπαλλήλους ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, σε γραμματείς διοίκησης, φοιτητές και σπουδαστές, αλλά και σε όσους επιθυμούν να κατέχουν γνώσεις υψηλού επιπέδου, ανεξαρτήτως ηλικίας ή επαγγέλματος. Tο Πρόγραμμα ECDL Expert αποδεικνύει ότι γνωρίζετε σε βάθος τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτετε υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και είστε σε θέση να αντιμετωπίζετε σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας έργα. To ECDLExpert θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «Proficiency της Πληροφορικής» και για να το αποκτήσετε πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία και τις 4 παρακάτω ενότητες:

 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Παρουσιάσεις
Εκτός των μαθημάτων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εξασκείται καθημερινά μόνος του στα επιμέρους γνωστικά πεδία κάθε ενότητας.
 Τα μαθήματα τα οποία προσφέρει η EMFASIS πραγματοποιούνται σε κλειστά τμήματα 3 - 4 ατόμων. Εάν βεβαίως δεν συμπληρωθούν τα άτομα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το μάθημα πραγματοποιείται εν είδει ιδιαιτέρου. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει αν o υποψήφιος διαθέτει ή όχι γνώσεις χρήσης Η/Υ, ώστε να συμπτυχθούν όσο δυνατόν οι ώρες διδασκαλίας

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • -Δια της φυσικής παρουσίας του ενδιαφερομένου στις εγκαταστάσεις μας στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά διδακτικά μέσα και εξασφαλίζοντας άριστες συνθήκες φοίτησης. Τα μαθήματα είναι ιδιαίτερα ή ολιγομελή (3-6 ατόμων).
 • -Μέσω του συστήματος e–learning και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο (realtime).
 • Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές μας μπορούν απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος-πλατφόρμας που διαθέτουμε να αναλάβουν την υποστήριξή σας σε ακαδημαϊκό επίπεδο βοηθώντας σας στην επίλυση αποριών και εμπέδωσης της ύλης οποιουδήποτε μαθήματος σας ενδιαφέρει, όπου κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Στο πλαίσιο των online μαθημάτων σας αποστέλλονται και δωρεάν ψηφιακές σημειώσεις.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα και η διάρκεια των μαθημάτων καθορίζονται έπειτα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο καθηγητή και σύμφωνα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία, ειδικά αν πρόκειται για εργαζόμενους ή φοιτητές. Εντατικά – ταχύρυθμα τμήματα λειτουργούν όλο το χρόνο. Αυξάνουμε τη συχνότητα των μαθημάτων , μειώνουμε τον χρόνο ολοκλήρωσης του σεμιναρίου. Διατηρούμε σταθερές τις εκπαιδευτικές ώρες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.
Αφού τελειώσει η προσωπική σας προετοιμασία και είστε έτοιμοι να δώσετε, θα επισκεφθείτε ένα κέντρο εξετάσεων ECDL της περιοχής σας Μπορείτε να εντοπίσετε ποια εξεταστικά κέντρα υπάρχουν στην κάθε περιοχή από την επίσημη σελίδα της ECDL. Στη διαδικασία αυτή μπορούμε να σας βοηθήσουμε εμείς. Εναλλακτικά πατήστε εδώ:http://www.ecdl.gr/el/exams/unifiedsearch/Pages/SearchTCEliss.aspx Οι εξετάσεις γίνονται με την εποπτεία επιτηρητών του ECDL και του O.E.E.K
Επιλέξτε ημερομηνία εξέτασης: Βρείτε τις ημερομηνίες εξετάσεων για την περιοχή σας ή κοντινές σας περιοχές. Επιλέξτε όποια μέρα και ώρα σας βολεύει. Υπάρχουν πρωινές, απογευματινές ώρες, ακόμη και Σαββατοκύριακα. Επιλέξτε εξεταστικό κέντρο: Επιλέξτε ένα εξεταστικό κέντρο που σας εξυπηρετεί κι επικοινωνήστε τουλάχιστον 4-5 ημέρες πριν τηλεφωνικά με τον υπεύθυνο του κέντρου για να σας επιβεβαιώσει ότι θα γίνουν οι εξετάσεις την αναρτώμενη ημερομηνία. Υπάρχει περίπτωση να ακυρωθούν οι προγραμματισμένες εξετάσεις ή να μην βρείτε διαθέσιμη θέση, οπότε καλό είναι να έχετε μιλήσει, ώστε να επιβεβαιώσετε την ισχύ της ημερομηνίας και την διαθεσιμότητα για τις ενότητες που θέλετε να δώσετε. Δηλώστε συμμετοχή: Περάστε από το εξεταστικό κέντρο πριν δώσετε εξετάσεις για να συμπληρώσετε την Αίτηση συμμετοχής και να πληρώσετε την έκδοση της Κάρτας δεξιοτήτων. Θα χρειαστείτε φωτοτυπία ταυτότητας. Αίτηση συμμετοχής: Την παρέχει το κέντρο. Είναι μια τυπική αίτηση στην οποία θα συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητάς σας και τις ενότητες που θα δώσετε. Έκδοση κάρτας δεξιοτήτων: Η Κάρτα δεξιοτήτων είναι μια καρτέλα που θα σας ετοιμάσει το εξεταστικό κέντρο με τα στοιχεία σας και θα σφραγίζεται από το εξεταστικό κάθε φορά που εσείς δίνετε μια ενότητα με επιτυχία. Η έκδοση της κάρτας από 01/03/2013 κοστίζει 40€, ενώ η εξέταση της κάθε ενότητας 30€. Αν δεν δώσετε όλες τις ενότητες του πιστοποιητικού, ζητήστε την κάρτα σας μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ώστε να την έχετε αν μελλοντικά θέλετε να συνεχίσετε να δώσετε και τις υπόλοιπες ενότητες. Η Κάρτα δεν έχει διάρκεια λήξης. Ημέρα εξέτασης: Καλό είναι να είστε στο κέντρο 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που δίνετε εξετάσεις, να προσαρμοστείτε στο χώρο, να δείτε τους επιτηρητές και τους άλλους υποψηφίους για να μην έχετε άγχος. Αν καθυστερήσετε ακυρώνεται η συμμετοχή σας και δεν επιστρέφονται τα χρήματα. Μην ξεχάσετε την ταυτότητά σας ή το διαβατήριό σας γιατί αλλιώς δεν θα σας επιτρέψουν να δώσετε. Δεν γίνονται δεκτά αποδεικτικά χωρίς φωτογραφία, όπως ταυτοπροσωπίες, πιστοποιητικά γέννησης, διπλώματα, ασφάλειες, κλπ. Νέα εξέταση: Στην εξέταση επόμενης ενότητας ή επανεξέτασης, θα επιλέξτε ημερομηνία με τον ίδιο τρόπο στο ίδιο ή άλλο διαθέσιμο εξεταστικό κέντρο και θα δηλώσετε συμμετοχή. Αυτή τη φορά αρκεί ο αριθμός της Κάρτας Δεξιοτήτων σας (μην ξεχάσετε να την πάρετε από το πρώτο κέντρο) και η ταυτότητά σας. Πιθανόν να σας ζητηθεί πάλι να συμπληρώσετε αίτηση και θα πληρώσετε το κόστος της ενότητας που θα δώσετε. Έκδοση Πιστοποιητικού: Όταν τελειώσετε με επιτυχία τις ενότητες που θέλετε, θα ζητήσετε από το εξεταστικό κέντρο την έκδοση του πιστοποιητικού-πτυχίου σας. Το κέντρο θα κάνει τις ανάλογες διαδικασίες και θα επικοινωνήσει μαζί σας για να το παραλάβετε και να πληρώσετε το αντίτιμο. Συνηθισμένος χρόνος αναμονής είναι 10-15 ημέρες. Σε περίπτωση που χρειάζεστε γρηγορότερα το πιστοποιητικό, μπορείτε να ζητήσετε να σας εκδώσουν επίσημη βεβαίωση την οποία θα πληρώσετε με ένα μικρό συμβολικό ποσό.
Στο EMFASIS τα ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών μας υπερβαίνουν το 95%. Η μεθοδολογία του μαθήματος και της πρακτικής εξάσκησης εγγυώνται την επιτυχή συμμετοχή των σπουδαστών στις εξετάσεις.
Ασφαλώς και είναι. Με βάση τα Π.Δ.347/2003 (Φ.Ε.Κ. 315/31-12-03) και Π.Δ.44/2005 (Φ.Ε.Κ. 63/09-03-05) που τροποποιούν το Π.Δ.50/2001 περί «Καθορισμού προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», αλλά και με βάση την απόφαση 16 της ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π., στις προσλήψεις του Δημοσίου Τομέα το ΑΣΕΠ αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά ECDL ως τίτλους πιστοποίησης γνώσης χειρισμού Η/Υ που πληρούν τα κριτήρια των παραπάνω Π.Δ.
Στην μεγάλη πλειοψηφία τους, οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, απαιτούν τρεις μόνο βασικές ενότητες: 1) Επεξεργασία Κειμένου (WORD), 2) Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL) και 3) Υπηρεσίες Διαδικτύου (INTERNET). Η επιτυχής εξέταση στις τρεις (3) αυτές ενότητες, οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL Progress 3, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΟΕΕΚ και του ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις αυτές. Ωστόσο, δεν είναι λίγες και οι φορές που κάποιες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ κυρίως για διοικητικές θέσεις, απαιτούν πέντε (5) ενότητες: τις τρεις (3) παραπάνω και επιπρόσθετα τις εξής: 4) Παρουσιάσεις (POWERPOINT) και 5) Βάσεις Δεδομένων (ACCESS). Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει και στις πέντε (5) αυτές ενότητες και να αποκτήσει έτσι το πιστοποιητικό ECDL Progress 5. Εξυπακούεται ότι αν κάποιος έχει ήδη επιτύχει σε παραπάνω ενότητες από αυτές που απαιτούνται από μια προκήρυξη, είναι πλήρως καλυμμένος και μπορεί να υποβάλει το πιστοποιητικό που κατέχει στο ΑΣΕΠ. Για παράδειγμα, αν ένας υποψήφιος κατέχει το ECDL Core (δηλ. και τις επτά (7) βασικές ενότητες), είναι πλήρως καλυμμένος για ΟΛΕΣ τις προκηρύξεις του Δημοσίου, είτε αυτές απαιτούν τρεις (3), είτε πέντε (5) ενότητες ECDL.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

AutoCAD To AutoCAD είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα γενικής σχεδίασης στον κόσμο. Απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες μηχανικών που δημιουργούν τεχνικά σχέδια (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, τοπογράφοι κτλ) αλλά και σε διακοσμητές, σχεδιαστές και όσους άλλους δημιουργούν γραμμικά σχέδια. Η εφαρμογή έχει δυνατότητες δημιουργίας σχεδίων δυο διαστάσεων αλλά και εργαλεία για την δημιουργία μοντέλων τριών διαστάσεων και φωτορεαλιστικών εικόνων παρουσίασης. Ο εκπαιδευόμενος με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα μπορεί και να εξεταστεί για την απόκτηση πιστοποιητικού χρήσης του προγράμματος Autocad. Τα μαθήματα διεξάγονται στο εργαστήριο πληροφορικής της σχολής μας. Πρόκειται για έναν εξελιγμένο χώρο με σύγχρονους υπολογιστές οι οποίοι διαθέτουν όλα τα προγράμματα που θα χρειαστείτε. Τα μαθήματα ανάλογα με το επίπεδο μπορούν να διαμορφωθούν για αρχάριους αλλά και για προχωρημένους χρήστες. Ενδεικτική Ύλη Μαθημάτων
 • Εισαγωγή στο AutoCAD
 • Σχεδίαση με Συντεταγμένες
 • Βασικές εντολές σχεδίασης
 • Εντολές Οθόνης
 • Επιλογή Αντικειμένων
 • Εντολές επεξεργασίας
 • Αρχεία
 • Διαγραμμίσεις
 • Κείμενο
 • Διαστάσεις
 • Blocks
 • Διαχείριση και πληροφορίες αντικειμένων
 • Εκτύπωση
Photoshop Το photoshop είναι ένα επαγγελματικό πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας με μια σειρά από εργαλεία για ρετουσάρισμα φωτογραφιών. Μεταξύ των άλλων, η τελευταία έκδοση του photoshop διαθέτει βελτιωμένα γραφικά και 3D δυνατότητες επεξεργασίας. Τα μαθήματα απευθύνονται σε άτομα που θέλουν να ασχοληθούν είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά με την γραφιστική, το web design, τη φωτογραφία και το σχεδιασμό εκτυπώσεων έχοντας ελάχιστη είτε μηδενική εμπειρία στον τομέα των γραφικών, αλλά επιθυμούν να γνωρίσουν τεχνικές που θα τους βοηθήσουν. Η ύλη και το επίπεδο των μαθημάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου. Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με το σύγχρονο περιβάλλον του προγράμματος Εισαγωγή στην εικαστική και γραφιστική σκέψη Καλλιέργεια καλλιτεχνικής οπτικής Ενδεικτική Ύλη Μαθημάτων
 • Painting Tools
 • Retouching Tools
 • Χειρισμός χρωμάτων
 • Περικοπή, διόρθωση προοπτικής και ευθυγράμμιση εικόνας
 • Κείμενο και εικόνα
 • Δημιουργία, ονομασία και διαγραφή layers
 • Layer Clipping Groups και κανάλια υφής
 • Εφέ των layers
 • Δημιουργία μάσκας
 • Συνδυασμός πολλών φωτογραφιών
 • Διόρθωση εικόνων
 • Γραφικά ιστού
 • Δημιουργικά background
 • Δημιουργία διαφανών γραφικών
GMAT
Το  GMAT είναι ένα τεστ που εξετάζει τη λεκτική, ποσοτική, λογική και αναλυτική ικανότητα. Ζητείται από τους υποψήφιους για μεταπτυχιακές σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Management κ.α. (MBA, MSc). Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή στην Αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει ένα θέμα έκθεσης, και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα κατανόησης γραπτού λόγου, μαθηματικών και λογικών προβλημάτων. Η Δομή του Τεστ

Analytical Writing section

Time

30 min

Format

One 30-minute essay

Topics tested

Analysis of an Argument

Integrated Reasoning section

Time

30 min

Format

12 questions

Question types

Graphics Interpretation Two-part Analysis Table Analysis Multi-Source Reasoning

Quantitative section

Time

75 min

Format

37 multiple choice questions

Question types

Problem SolvingData Sufficiency

Verbal section

Time

75 min

Format

41 multiple choice questions

Question types

Reading Comprehension Critical Reasoning Sentence Correction
Μεθοδολογία Το πιο σημαντικό είναι ότι ο μέσος χρόνος που διατίθεται να διαβάσει ο υποψήφιος την ερώτηση και να απαντήσει είναι 2 λεπτά. Αν κανείς σε αυτό συνυπολογίσει την κούραση των περίπου 4 ωρών της διαδικασίας του τεστ, την ολοένα αυξανόμενη δυσκολία των ερωτήσεων σε περίπτωση σωστών απαντήσεων, την ανομοιογένεια των τιθέμενων ερωτήσεων και τη πίεση των εξετάσεων τότε καταλαβαίνει ότι η δυσκολία της κάθε ερώτησης μεγαλώνει.

Συχνές ερωτήσεις για το GMAT

Ο πιο απλός τρόπος είναι μέσω Internet με χρήση πιστωτικής κάρτας. Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε την αίτηση, τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, ή με φαξ. Για να κλείσετε θέση τώρα μέσω internet επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: Register online for the GRE
Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και πότε;
Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των θέσεων επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: Find a Test Center
Το τεστ διαρκεί 4 ώρες. Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 200…..800. Το Analytical Writing section και το Integrated Reasoning section βαθμολογούνται ξεχωριστά με κλίμακα βαθμολογίας 0…..6 και 1…..8 αντίστοιχα
Το κόστος των εξετάσεων είναι $250 συν ΦΠΑ.
Μία φορά κάθε 31 ημέρες και το ανώτατο μέχρι 5 φορές το χρόνο.
Ανεπίσημα τα αποτελέσματα τα μαθαίνετε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τεστ (εκτός από τα αποτελέσματα στα Analytical Writing και Integrated Reasoning sections). Ολοκληρωμένα, στέλνονται σε σας και στα πανεπιστήμια της επιλογής σας μετά από περίπου 20 ημέρες.
Το GMAT έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι computer adaptive test (CAT). Αυτό σημαίνει ότι προσαρμόζεται στο επίπεδο δυσκολίας του εξεταζομένου. Σωστή ή λάθος απάντηση σε μια ερώτηση συνεπάγεται και δυσκολότερη ή ευκολότερη ερώτηση αντίστοιχα στη συνέχεια. Ο αριθμός των σωστών ή λάθος απαντήσεων καθώς και το επίπεδο δυσκολίας τους καθορίζουν την τελική βαθμολογία.
Μπορείτε να βρείτε τους κωδικούς, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: www.mba.com/institution codes

GRE
Το GRE είναι ένα τεστ που εξετάζει τη λεκτική, ποσοτική, λογική και αναλυτική ικανότητα. Ζητείται από τους υποψήφιους για μεταπτυχιακές σπουδές κυρίως θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης (MSc, MA, PhD), αλλά και για σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Management κ.α. (MBA, MSc). Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή στην Αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει δύο θέματα έκθεσης και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα λεξιλογίου, κατανόησης γραπτού λόγου και ποσοτικών προβλημάτων. Η αύξηση του αριθμού των υποψηφίων για μεταπτυχιακά προγράμματα έχει οδηγήσει στην αύξηση του ανταγωνισμού και στην ανάγκη επίτευξης υψηλών αποτελεσμάτων στο GRE. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε υψηλά αποτελέσματα έτσι ώστε να γίνετε δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής σας. Δομή του Τεστ

Analytical Writing section

Time

60 min

Format

Two separately timed writing tasks 30 minutes per task

Topics tested

Analysis of an Issue Analysis of an Argument

Quantitative section

Time

70 min

Format

two seperately timed quantitative sections 35 minutes per section 20 questions per section

Question types

Quantitative Comparisons Multiple-choice Numeric Entry

Verbal section

Time

60 min

Format

Two seperately timed verbal sections 30 minutes per section 20 questions per section

Question types

Reading Comprehension Text Completion Sentence Equivalence

Συχνές ερωτήσεις για το GRE

Ο πιο απλός τρόπος είναι μέσω Internet με χρήση πιστωτικής κάρτας. Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε την αίτηση, τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, ή με φαξ. Για να κλείσετε θέση τώρα μέσω internet επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: Register online for the GRE
Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των θέσεων επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: Check seat availabili
Το τεστ διαρκεί 3 ώρες και 45 λεπτά.
Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 130.....170 για το Quantitative Section, 130.....170 για το Verbal section και 0.....6 για το Analytical Writing section.<
Το κόστος των εξετάσεων είναι $175.
Μία φορά κάθε 30 μέρες και το ανώτατο μέχρι 5 φορές το χρόνο.
Ανεπίσημα τα αποτελέσματα τα μαθαίνετε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τεστ. Επίσημα στέλνονται σε σας και στα πανεπιστήμια της επιλογής σας μετά από 10-15 ημέρες.
Το GRE έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι computer adaptive test (CAT) σε επίπεδο ενότητας. Αυτό σημαίνει ότι προσαρμόζεται στο επίπεδο δυσκολίας του εξεταζομένου. Η επίδοση του εξεταζόμενου σε κάθε ξεχωριστό section διαμορφώνει το επίπεδο δυσκολίας του επόμενου section. Ο αριθμός των σωστών ή λάθος απαντήσεων καθώς και το επίπεδο δυσκολίας τους καθορίζουν την τελική βαθμολογία.