ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

OΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EMFASIS
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού ομίλου ΕΜΦΑΣΙΣ. Πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν. Χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του Δικτυακού μας τόπου τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεστε και δεσμεύεστε με αυτούς. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και κανονισμούς που αναφέρονται πιο κάτω ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ/Η ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΥΤΗΣ.

Α.Εισαγωγή
Ο δικτυακός τόπος www. emfasis-education. gr (εφεξής το «Site») λειτουργεί υπό την διαχείρισητης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜFASIS» και τον διακριτικό τίτλο «Educational Group» η οποία εδρεύει  στη Θεσσαλονίκη, οδός  Βασιλίσσης Όλγας 99  αποτελεί ένα σύστημα επικοινωνίας της εταιρίας (εφεξής «εκπαιδευτικός όμιλος») με το κοινό (εφεξής οι «Χρήστες») μέσω του διαδικτύου.

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου (/Site).

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΕΜΦΑΣΙΣ δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση και επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.

Β. Υποχρεώσεις κάθε επισκέπτη / χρήστη του Site

Ο επισκέπτης / χρήστης του Site οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Site. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Site, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (/Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Site ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Γ. Περιεχόμενο

1. Το Site περιέχει πληροφορίες, οι οποίες αφορούν υπηρεσίες του εκπαιδευτικού ομίλου καθώς και τα προγράμματα προώθησης, τις δραστηριότητες και συνέργιες με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού. Τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου παρέχονται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
Οι πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του εκπαιδευτικού ομίλου υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση του ομίλου, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης των Χρηστών.

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου του ομίλου (ενδεικτικά, κείμενα, γραφικά, απεικονίσεις, κάθε είδους αρχεία) αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας του, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ένδειξη.

Οι επωνυμίες και τα σήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα  και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του εκπαιδευτικού ομίλου αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα αυτού και ανήκουν στη βιομηχανική ιδιοκτησία του.

Οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του ομίλου και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

 

Σε καμία περίπτωση οι συντάκτες δε θεωρούνται υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε, άμεσα ή έμμεσα, ειδικά ή όχι, για τυχόν ζημία που συνδέεται με τη χρήση του παρόντα δικτυακού τόπου ή άλλου δικτυακού τόπου προσβάσιμου μέσω υπερσυνδέσμου, συμπεριλαμβανομένης κάθε απώλειας, διακοπής εργασιών, απώλειας προγραμμάτων ή δεδομένων στα υπολογιστικά συστήματα των χρηστών

 Δ. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο εκπαιδευτικός μας όμιλος εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του Δικτυακού της τόπου ως προνοείται από τους όρους της παρούσας ή από οποιεσδήποτε σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου .Συνεπώς, ο όμιλος μας σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους, εκτός όπου το 1) επιβάλλει ο Νόμος ή/και 2) όπου προνοείται διαφορετικά στον Νόμο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και/ή 3) κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του επισκέπτη.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δύναται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς επικοινωνίας, για σκοπούς παροχής και βελτίωσης των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται σε σας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσής σας για προϊόντα και υπηρεσίες που τυχόν να σας ενδιαφέρουν.

Aνήλικοι έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

 

Ε. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Ο δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με το Site και το περιεχόμενο του, ανεξαρτήτως νομικής βάσης / νόμιμου λόγου ευθύνης, θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχουν τα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.